Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Fotosurat Suratyň

Livaboards of Maldives

Fotosurat Suratyň Maldiw adalarynyň göni ýaýlymlary üçin düşürilen surat 2014-nji ýyl suratyny öz içine alýar. Nikon D4 oturdylan durnuksyz pilotsyz oktopter bilen surata düşürildi. Maldiw Mosaique gämisiniň ajaýyp görnüşi, ajaýyp ýerde we gurşawda. Maksat Maldiw adalarynyň göni ýaýlymyny resmi magazineurnalda görkezmekdi. Bu şekiliň ylhamy, gapak sahypasynyň dizaýnyny göz öňünde tutup tebigata we ýönekeýlige gelýär. Tekstiň ýazylmagy üçin şekil mümkin boldugyça az bolmalydy.

Taslamanyň ady : Livaboards of Maldives, Dizaýnerleriň ady : Ismail Niyaz Mohamed, Müşderiniň ady : A.N Associates.

Livaboards of Maldives Fotosurat Suratyň

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.