Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Fotosurat Suratyň

Livaboards of Maldives

Fotosurat Suratyň Maldiw adalarynyň göni ýaýlymlary üçin düşürilen surat 2014-nji ýyl suratyny öz içine alýar. Nikon D4 oturdylan durnuksyz pilotsyz oktopter bilen surata düşürildi. Maldiw Mosaique gämisiniň ajaýyp görnüşi, ajaýyp ýerde we gurşawda. Maksat Maldiw adalarynyň göni ýaýlymyny resmi magazineurnalda görkezmekdi. Bu şekiliň ylhamy, gapak sahypasynyň dizaýnyny göz öňünde tutup tebigata we ýönekeýlige gelýär. Tekstiň ýazylmagy üçin şekil mümkin boldugyça az bolmalydy.

Taslamanyň ady : Livaboards of Maldives, Dizaýnerleriň ady : Ismail Niyaz Mohamed, Müşderiniň ady : A.N Associates.

Livaboards of Maldives Fotosurat Suratyň

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.