Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo Dizaýny

Buckets of Love

Logo Dizaýny Pnompeniň (Alma kafesi) jemgyýetçilik kärhanasy üçin dizaýn, “Çelekler söýgi” kampaniýasy arkaly mätäçlere kömek edýär. Az mukdarda sadaka bermek bilen, mätäç obalylara azyk, ýag, zerur zatlary öz içine alýan gap-gaç sowgat edilýär. Söýgi sowgadyny paýlaşyň. Bu ýerde söýgi ýönekeý, grafiki ýüreklerden doly çelekleri öz içine alýan pikir ýönekeýdi. Dökülýändigini suratlandyrmak bilen, mätäçlere zerur söýgi bilen duşmagy aňladýar. Çelek diňe bir kabul edijini däl, eýsem iberijini hem ýagtylandyrýan ýylgyrýan ýüz göterýär. Söýginiň azajyk yşaraty uzak ýol geçýär.

Taslamanyň ady : Buckets of Love, Dizaýnerleriň ady : Lawrens Tan, Müşderiniň ady : Alma Café (Phnom Penh).

Buckets of Love Logo Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.