Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo Dizaýny

Buckets of Love

Logo Dizaýny Pnompeniň (Alma kafesi) jemgyýetçilik kärhanasy üçin dizaýn, “Çelekler söýgi” kampaniýasy arkaly mätäçlere kömek edýär. Az mukdarda sadaka bermek bilen, mätäç obalylara azyk, ýag, zerur zatlary öz içine alýan gap-gaç sowgat edilýär. Söýgi sowgadyny paýlaşyň. Bu ýerde söýgi ýönekeý, grafiki ýüreklerden doly çelekleri öz içine alýan pikir ýönekeýdi. Dökülýändigini suratlandyrmak bilen, mätäçlere zerur söýgi bilen duşmagy aňladýar. Çelek diňe bir kabul edijini däl, eýsem iberijini hem ýagtylandyrýan ýylgyrýan ýüz göterýär. Söýginiň azajyk yşaraty uzak ýol geçýär.

Taslamanyň ady : Buckets of Love, Dizaýnerleriň ady : Lawrens Tan, Müşderiniň ady : Alma Café (Phnom Penh).

Buckets of Love Logo Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.