Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şemalladylýan Çukur Gapy

JPDoor

Şemalladylýan Çukur Gapy JPDoor, şemalladyş akymyny döretmäge we şol bir wagtyň özünde ýer tygşytlamaga kömek edýän jalousie penjire ulgamy bilen birleşýän ulanyjy üçin amatly gapydyr. Dizaýn, kynçylyklary kabul etmek we olary aýratyn gözleg, usullar we ynanç bilen çözmek bilen baglanyşyklydyr. Dogry ýa-da ýalňyş hiç hili dizaýn ýok, hakykatdanam gaty subýektiw. Şeýle-de bolsa, ajaýyp dizaýnlar ahyrky ulanyjy zerurlyklaryny we talaplaryny kanagatlandyrýar ýa-da jemgyýete uly täsir edýär. Dünýä dürli burçlarda dürli dizaýn çemeleşmelerinden doly, şonuň üçin "aç galmak samsyk boluň - Stiw Job" gözleginden ýüz öwürmäň.

Taslamanyň ady : JPDoor, Dizaýnerleriň ady : Jerome Thia, Müşderiniň ady : Exuidea Design.

JPDoor Şemalladylýan Çukur Gapy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.