Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şemalladylýan Çukur Gapy

JPDoor

Şemalladylýan Çukur Gapy JPDoor, şemalladyş akymyny döretmäge we şol bir wagtyň özünde ýer tygşytlamaga kömek edýän jalousie penjire ulgamy bilen birleşýän ulanyjy üçin amatly gapydyr. Dizaýn, kynçylyklary kabul etmek we olary aýratyn gözleg, usullar we ynanç bilen çözmek bilen baglanyşyklydyr. Dogry ýa-da ýalňyş hiç hili dizaýn ýok, hakykatdanam gaty subýektiw. Şeýle-de bolsa, ajaýyp dizaýnlar ahyrky ulanyjy zerurlyklaryny we talaplaryny kanagatlandyrýar ýa-da jemgyýete uly täsir edýär. Dünýä dürli burçlarda dürli dizaýn çemeleşmelerinden doly, şonuň üçin "aç galmak samsyk boluň - Stiw Job" gözleginden ýüz öwürmäň.

Taslamanyň ady : JPDoor, Dizaýnerleriň ady : Jerome Thia, Müşderiniň ady : Exuidea Design.

JPDoor Şemalladylýan Çukur Gapy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.