Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Mahabat Afişasy

Amal Film Festival

Mahabat Afişasy Afişa, festiwallarda şadyýan baýramçylykdan ylham aldy. Dizaýn, Ispaniýanyň baý medeniýetinde bar bolan tapawutlary gujaklamak we bellemek üçin döredildi. Ispaniýa öz taryhyna we şahsyýetine baý köp medeniýetli ýurt bolansoň, afişa ýewropalylar bilen araplaryň, musulmanlaryň we hristianlaryň arasyndaky umydy görkezmek üçin döredildi. Taslama Angliýanyň Londondaky Barnbruk studiýasynda taýýarlandy. Afişanyň dizaýny üçin 1 hepde gerek boldy. Ulanylýan reňkler, görnüşler we nyşanlar ispan we arap medeniýetleriniň kesişmesinden ylham aldy.

Taslamanyň ady : Amal Film Festival, Dizaýnerleriň ady : Lama, Rama, and Tariq Ajinah, Müşderiniň ady : Lama Ajeenah.

Amal Film Festival Mahabat Afişasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.