Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Barcycling Chair

Oturgyç Barsel sporty, sport temaly giňişlikler üçin niýetlenen oturgyçdyr. Tigir eýeriniň we welosiped pedalynyň kömegi bilen oturgyçdaky dinamizmiň keşbine üns berýär. Oturgyç poliuretanyň skeletini we el tikin deri bilen örtülen oturgyjyň ýokarsyny döredýär. Poliuretanyň ýumşaklygy, tebigy deri we el tikmek hili çydamlylygy alamatlandyrýar. Aýakgap ýerini üýtgedip bolmaýan adaty oturgyçdan tapawutlylykda, tigir sürmek dürli ýerlerde pedallary saklamak bilen üýtgeýän oturgyçlary döretmäge mümkinçilik berýär. Şonuň üçin bu has uzyn we amatly bolýar oturmak.

Taslamanyň ady : Barcycling Chair, Dizaýnerleriň ady : Ayhan Güneri, Müşderiniň ady : AYHAN GUNERI ARCHITECTS.

Barcycling Chair Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.