Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

XX240 BMS SNB LED TV

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe XX240 LED teleserialynda iň amatly orta ölçegden iň ýokary segmentli uly göwrümli telewizorlara çenli birnäçe wariant hödürleýän 32 ", 39", 40 ", 42", 47 ", 50" seriýalary bar. Ekranyň dizaýny önümçilik kompaniýasyna hem degişlidir we BMS usulyýeti bilen gurnalan. Ekran metal ýokary hilli boýag bilen boýalýar, sebäbi dizaýn bezeg meýdanyny açyk galdyrýar we diňe arka gapagyň diwar galyňlygy bilen çarçuwalaýar. Şonuň üçin telewizor diňe inçe çarçuwa we aşaky yşyklandyrylan logo meýdany bilen örtülen ýaly.

Taslamanyň ady : XX240 BMS SNB LED TV, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : Vestel Electronics Co..

XX240 BMS SNB LED TV Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.