Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Üýtgedilip Bilinýän Diwan

Mäss

Üýtgedilip Bilinýän Diwan Birnäçe aýratyn oturgyçda üýtgedip boljak modully diwan döretmek isledim. Furniturehli mebeller dürli çözgütleri emele getirmek üçin birmeňzeş iki dürli bölekden durýar. Esasy gurluşy, goluň birmeňzeş gapdal görnüşi, ýöne has galyň. Mebeliň esasy bölegini üýtgetmek ýa-da dowam etdirmek üçin gollary 180 dereje öwrüp bolýar.

Taslamanyň ady : Mäss, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : .

Mäss Üýtgedilip Bilinýän Diwan

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.