Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Üýtgedilip Bilinýän Diwan

Mäss

Üýtgedilip Bilinýän Diwan Birnäçe aýratyn oturgyçda üýtgedip boljak modully diwan döretmek isledim. Furniturehli mebeller dürli çözgütleri emele getirmek üçin birmeňzeş iki dürli bölekden durýar. Esasy gurluşy, goluň birmeňzeş gapdal görnüşi, ýöne has galyň. Mebeliň esasy bölegini üýtgetmek ýa-da dowam etdirmek üçin gollary 180 dereje öwrüp bolýar.

Taslamanyň ady : Mäss, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : .

Mäss Üýtgedilip Bilinýän Diwan

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.