Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çemçe, Sowgat

Naming Spoon

Çemçe, Sowgat 'Çemçe at dakmak', adaty hristiançylyk sowgadyna, bir çemçe üçin häzirki zaman we meşhur alternatiwany hödürlemek zerurlygyndan gelip çykdy. Şahsylaşdyrylyp, 'At çemçe' diýip atlandyrylyp bilinjek çemçe döretmek isledim. At dakmak dabaralary, soňky döwürde meşhurlyk gazandy. At dakmak dabarasynda beriljek ýa-da her bir “At dakmak çemçesi” beriljek “At çemçesi” atly bir obýekt döretmek isledim, “Doglan daş” alyjylar bilen şahsylaşdyrylyp, başlangyç bolup, maşgalalara miras hökmünde hödürlenip bilner. mirasy.

Taslamanyň ady : Naming Spoon, Dizaýnerleriň ady : Katherine Alexandra Brunacci, Müşderiniň ady : Katherine Alexandra Brunacci.

Naming Spoon Çemçe, Sowgat

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.