Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çemçe, Sowgat

Naming Spoon

Çemçe, Sowgat 'Çemçe at dakmak', adaty hristiançylyk sowgadyna, bir çemçe üçin häzirki zaman we meşhur alternatiwany hödürlemek zerurlygyndan gelip çykdy. Şahsylaşdyrylyp, 'At çemçe' diýip atlandyrylyp bilinjek çemçe döretmek isledim. At dakmak dabaralary, soňky döwürde meşhurlyk gazandy. At dakmak dabarasynda beriljek ýa-da her bir “At dakmak çemçesi” beriljek “At çemçesi” atly bir obýekt döretmek isledim, “Doglan daş” alyjylar bilen şahsylaşdyrylyp, başlangyç bolup, maşgalalara miras hökmünde hödürlenip bilner. mirasy.

Taslamanyň ady : Naming Spoon, Dizaýnerleriň ady : Katherine Alexandra Brunacci, Müşderiniň ady : Katherine Alexandra Brunacci.

Naming Spoon Çemçe, Sowgat

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.