Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol

Minimum

Stol Önümçilikde we transportda gaty ýeňil we ýönekeý. Daşky görnüşi gaty ýeňil we üýtgeşik bolsa-da, örän amatly dizaýn. Bu bölüm doly sökülip, islendik ýerde sökülip we aýrylyp bilner. Uzynlygy birleşdirip bolýar, sebäbi demir birleşdirijiler arkaly gurnalan agaç-metal aýaklar bolup biler. Aýaklaryň görnüşi we reňki talaplara görä üýtgedilip bilner.

Taslamanyň ady : Minimum, Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

Minimum Stol

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.