Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Makiýa Collection Kolleksiýasy

Kjaer Weis

Makiýa Collection Kolleksiýasy Kjaer Weis kosmetika liniýasynyň dizaýny, aýallaryň makiýaupynyň esaslaryny üç esasy ugry: dodaklar, ýaňaklar we gözler bilen tapawutlandyrýar. Ösdürmek üçin ulanyljak aýratynlyklary aýna görnüşinde şekillendirilen kompaktlary taýýarladyk: dodaklary üçin inçe we uzyn, ýaňaklary üçin uly we inedördül, gözler üçin kiçi we tegelek. Görnüşi ýaly, kompaktlar kebelegiň ganaty ýaly ýalpyldawuk gapdal hereketi bilen açylýar. Tutuşlygyna doldurylýan bu kompaktlar gaýtadan işlemek däl-de, bilgeşleýin saklanýar.

Taslamanyň ady : Kjaer Weis, Dizaýnerleriň ady : Marc Atlan, Müşderiniň ady : .

Kjaer Weis Makiýa Collection Kolleksiýasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.