Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Üýtgeýän Teker

T Razr

Üýtgeýän Teker Nearakyn geljekde elektrik transportynyň ösüşiniň gapysynda. Awtoulag böleklerini öndüriji hökmünde “Maxxis” bu tendensiýa gatnaşyp bilýän we hatda tizlenmegine kömek edip boljak akylly ulgamy nädip dizaýn edip boljakdygyny pikirlenmegi dowam etdirýär. T Razr zerurlyk üçin döredilen akylly tekerdir. Gurlan datçikler dürli sürüş şertlerini işjeň tapýar we tekeri üýtgetmek üçin işjeň signallary berýär. Ulaldylan ýörelgeler signala jogap hökmünde aragatnaşyk meýdanyny uzadýar we üýtgedýär, şonuň üçin çekiş işini gowulandyrýar.

Lýuks Gibrid Pianino Lýuksyň

Exxeo

Lýuks Gibrid Pianino Lýuksyň EXXEO häzirki zaman ýerleri üçin Elegant gibrid pianino. Özboluşly görnüş, ses tolkunlarynyň üç ölçegli birleşmegini öz içine alýar. Müşderiler pianinosyny bezeg sungaty eseri hökmünde daş-töweregi bilen sazlaşykly düzüp bilerler. Bu ýokary tehnologiýaly fortepýano, Uglerod süýümi, premium Awtoulag deri we Aerokosmos derejeli Alýumin ýaly ekzotik materiallardan ýasaldy. 200 watt, 9 ses çykaryjy ses ulgamy arkaly Grand pianino giň dinamiki diapazonyny döredýär. Içerki batareýa, fortepianony bir zarýadda 20 sagada çenli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Myhmansöýerlik Toplumy

Serenity Suites

Myhmansöýerlik Toplumy “Serenity Suites”, Gresiýanyň Çalkidiki şäherindäki Sitoniýa şäherçesinde ýerleşýär. Toplum ýigrimi otagly we basseýnli üç bölümden ybarat. Gurluşyk bölümleri deňze optimal görnüşleri hödürlemek bilen giňişlik gözýetiminiň çuň görnüşini belleýär. Basseýn, ýaşaýyş jaýy we köpçülik üçin amatly şertleriň özenidir. Myhmansöýerlik toplumy, içki häsiýetleri bolan daşarky gabyk hökmünde sebitde möhüm ähmiýete eýe.

Uv Sterilizator

Sun Waves

Uv Sterilizator “SunWaves” mikroblary, galyplary, bakteriýalary we wiruslary bary-ýogy 8 sekuntda ýok edip bilýän sterilizator. Kofe käseleri ýa-da souslar ýaly ýüzlerde bar bolan bakteriýa ýüküni döwmek üçin niýetlenendir. “SunWaves”, kafede çaý içmek ýaly bir hereketden lezzet almak üçin “COVID-19” ýagdaýyny göz öňünde tutup oýlanyp tapyldy. Ony hünär we öý şertlerinde hem ulanyp bolýar, sebäbi ýönekeý bir hereket bilen uzak ömri we minimal hyzmaty bolan UV-C çyrasy arkaly gysga wagtyň içinde sterilizasiýa edilýär, şeýle hem bir gezek ulanylýan materialy azaltmaga kömek edýär.

Baýrak

Nagrada

Baýrak Bu dizaýn, öz-özüni izolýasiýa etmekde durmuşyň kadalaşmagyna goşant goşmak we onlaýn ýaryşlaryň ýeňijileri üçin ýörite baýrak döretmek üçin amala aşyrylýar. Baýragyň dizaýny, oýunçynyň küşt ugrundaky ösüşini ykrar etmek üçin lombardyň şa aýalyna öwrülmegini aňladýar. Baýrak, bir käsäni emele getirýän dar ýerler sebäpli biri-birine salynýan şa aýal we lombard ýaly iki sany tekiz şekilden ybarat. Baýrak dizaýny poslamaýan poladyň kömegi bilen çydamly we ýeňijini poçta bilen daşamak üçin amatlydyr.

Eşik Asmak

Linap

Eşik Asmak Bu ajaýyp eşik asmak, iň uly meseleleriň çözgüdini tapýar - dar ýakasy bilen eşik salmagyň kynlygy, içki eşikleri asmagyň kynlygy we berkligi. Dizaýn üçin ylham, üznüksiz we çydamly kagyz klipden gelip çykdy we materialyň soňky görnüşi we saýlanylmagy bu meseleleriň çözgüdi sebäpli boldy. Netijede, ahyrky ulanyjynyň gündelik durmuşyny ýeňilleşdirýän ajaýyp önüm we butik dükanynyň ajaýyp esbaplary.