Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Forklift Operatory Üçin Simulýator

Forklift simulator

Forklift Operatory Üçin Simulýator “Sheremetyevo-Cargo” -dan forklift operatory üçin simulýator, forklift sürüjilerini taýýarlamak we kärleri barlamak üçin ýörite enjam. Dolandyryş ulgamy, oturýan ýeri we bukulýan panoramik ekrany bolan bir kabinany görkezýär. Simulýatoryň esasy materialy metaldyr; integral poliuretan köpüginden ýasalan plastik elementler we ergonomiki örtükler hem bar.

Sergi

City Details

Sergi Gorag elementleri üçin dizaýn çözgütleriniň sergisi 2019-njy ýylyň 3-nji oktýabryndan 5-nji oktýabry aralygynda Moskwada geçirildi. 15 000 inedördül metr meýdanda çylşyrymly elementler, sport we oýun meýdançalary, yşyklandyryş çözgütleri we amatly şäher sungat desgalary barada ösen düşünjeler görkezildi. Sergi meýdançasyny guramak üçin täzeçillik çözgüdi ulanyldy, hatda hatar hatar sergi stendleriniň ýerine şäheriň işleýän miniatýura modeli guruldy: şäher meýdançasy, köçeler, köpçülik bagy.

Ýaşaýyş Jaýy

Brooklyn Luxury

Ýaşaýyş Jaýy Müşderiniň baý taryhy ýaşaýyş jaýlaryna bolan höwesi bilen ylhamlanan bu taslama, funksionalizmiň we däp-dessuryň häzirki niýetlere uýgunlaşmagyny görkezýär. Şeýlelik bilen, häzirki zaman dizaýnynyň we häzirki zaman tehnologiýalarynyň kanonlaryna nusgawy stil saýlandy, uýgunlaşdyryldy we stilleşdirildi, ýokary hilli täze materiallar Nýu-Yorkork arhitekturasynyň hakyky şaý-sepleri bolan bu taslamanyň döredilmegine goşant goşdy. Garaşylýan çykdajylar 5 million amerikan dollaryndan geçer, ajaýyp we ajaýyp interýer döretmäge mümkinçilik döreder, şeýle hem amatly we amatly.

Täze Sarp Ediş

Descry Taiwan Exhibition

Täze Sarp Ediş Taýwanyň meşhur syýahatçylyk merkezi bolan Alişan dagynda geçirilen sergi, Taýwanyň adaty çaý senagaty bilen sungaty birleşdirýär. Bu serginiň kesişýän hyzmatdaşlygy täze iş modulyny çykaryp biler. Her paketde jahankeşdeler şol bir temany berýän dürli aňlatmalary görüp bilerler, & amp; quot; Taýwan. & Amp; quot; Taýwanyň ajaýyp gözelligine çümen myhmanlar Taýwan çaý medeniýeti we senagaty barada has çuňňur düşünerler.

Ýangyn Söndüriji We Gaçmak Çekiç

FZ

Ýangyn Söndüriji We Gaçmak Çekiç Awtoulag howpsuzlygy enjamlary zerurdyr. Fireangyn söndürijiler we howpsuzlyk çekiçleri, ikisiniň utgaşmagy awtoulag heläkçiligi ýüze çykanda işgärleriň gaçmagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Awtoulag meýdançasy çäklidir, şonuň üçin bu enjam ýeterlik kiçi bolmaly. Hususy awtoulagyň islendik ýerinde ýerleşdirip bolýar. Adaty ulag ýangyn söndürijileri bir gezek ulanylýar we bu dizaýn asmany aňsatlyk bilen çalşyp biler. Ulanyjylaryň işlemegi has amatly, has amatly.

Hadysany Işjeňleşdirmek Hadysanyň

The Jewel

Hadysany Işjeňleşdirmek Hadysanyň “3D Jewellery Box” interaktiw bölek ýer bolup, halky öz şaý-seplerini döretmek arkaly 3D çap etmekde iň täze tehnologiýany ulanmaga çagyrdy. Spaceeri işjeňleşdirmek üçin çagyrdyk we derrew pikir etdik - şaý-sepler gutusy içindäki owadan şaý-sepler bolmasa nädip doly bolup biler? Netijede şöhlelendiriji ýagtylygyň, reňkiň we kölegäniň gözelligini öz içine alýan häzirki zaman heýkeli boldy.