Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Täze Sarp Ediş

Descry Taiwan Exhibition

Täze Sarp Ediş Taýwanyň meşhur syýahatçylyk merkezi bolan Alişan dagynda geçirilen sergi, Taýwanyň adaty çaý senagaty bilen sungaty birleşdirýär. Bu serginiň kesişýän hyzmatdaşlygy täze iş modulyny çykaryp biler. Her paketde jahankeşdeler şol bir temany berýän dürli aňlatmalary görüp bilerler, & amp; quot; Taýwan. & Amp; quot; Taýwanyň ajaýyp gözelligine çümen myhmanlar Taýwan çaý medeniýeti we senagaty barada has çuňňur düşünerler.

Ýangyn Söndüriji We Gaçmak Çekiç

FZ

Ýangyn Söndüriji We Gaçmak Çekiç Awtoulag howpsuzlygy enjamlary zerurdyr. Fireangyn söndürijiler we howpsuzlyk çekiçleri, ikisiniň utgaşmagy awtoulag heläkçiligi ýüze çykanda işgärleriň gaçmagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Awtoulag meýdançasy çäklidir, şonuň üçin bu enjam ýeterlik kiçi bolmaly. Hususy awtoulagyň islendik ýerinde ýerleşdirip bolýar. Adaty ulag ýangyn söndürijileri bir gezek ulanylýar we bu dizaýn asmany aňsatlyk bilen çalşyp biler. Ulanyjylaryň işlemegi has amatly, has amatly.

Hadysany Işjeňleşdirmek Hadysanyň

The Jewel

Hadysany Işjeňleşdirmek Hadysanyň “3D Jewellery Box” interaktiw bölek ýer bolup, halky öz şaý-seplerini döretmek arkaly 3D çap etmekde iň täze tehnologiýany ulanmaga çagyrdy. Spaceeri işjeňleşdirmek üçin çagyrdyk we derrew pikir etdik - şaý-sepler gutusy içindäki owadan şaý-sepler bolmasa nädip doly bolup biler? Netijede şöhlelendiriji ýagtylygyň, reňkiň we kölegäniň gözelligini öz içine alýan häzirki zaman heýkeli boldy.

Awtonom Ykjam Robot

Pharmy

Awtonom Ykjam Robot Keselhananyň logistikasy üçin özbaşdak nawigasiýa roboty. Saglygy goraýyş hünärmenleriniň kesellere duçar bolmak mümkinçiligini azaldyp, hassahananyň işgärleri bilen hassalaryň arasynda pandemiýa kesellerini çäklendirýän (COVID-19 ýa-da H1N1) önüm öndürijilik ulgamy. Dizaýn, dostlukly tehnologiýa arkaly çylşyrymly ulanyjy täsirini ulanyp, hassahana eltişlerini aňsat giriş we howpsuzlyk bilen dolandyrmaga kömek edýär. Robot bölümleri ýapyk gurşawda özbaşdak hereket etmek ukybyna we şuňa meňzeş bölümler bilen sinhron akymyna eýe bolup, toparyň bilelikdäki işini robot edip bilýär.

Akylly Ys Diffuzor

Theunique

Akylly Ys Diffuzor Agarwood seýrek we gymmat. Onuň ysyny diňe ýakmakdan ýa-da çykarmakdan, içerde ulanmak we az sanly ulanyjy alyp biler. Bu çäklendirmeleri aýyrmak üçin 60 ýyldan gowrak dizaýn, 10 prototip we 200 synag bilen 3 ýyllyk tagalladan soň akylly ys diffuzor we tebigy elde öndürilen agarwood planşetleri döredilýär. Agarwood pudagy üçin konteksti ulanyp, täze mümkin bolan işewürlik modelini görkezýär. Ulanyjylar diňe awtoulagyň içine diffuzor goýup bilerler, wagty, dykyzlygy we dürli yslary aňsatlyk bilen sazlap bilerler we nirä gitseler we sürenlerinde çuňňur aromaterapiýadan lezzet alyp bilerler.

Awtomatiki Şireli Maşyn

Toromac

Awtomatiki Şireli Maşyn “Toromac” täze gysylan apelsin suwuny iýmegiň täze usulyny getirmek üçin güýçli görnüşi bilen ýörite döredildi. Şiräni iň ýokary çykarmak üçin restoranlarda, naharhanalarda we supermarketlerde öndürilýär we premium dizaýny tagam, saglyk we arassaçylyk bilen dostlukly tejribe berýär. Miwe dikligine kesýän we aýlaw basyşy bilen ýarysyny gysýan innowasiýa ulgamy bar. Bu, iň ýokary öndürijiligiň gabygyny gysmazdan ýa-da degmezden gazanylýandygyny aňladýar.