Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Laboratoriýa Suw Arassalaýyş Ulgamy

Purelab Chorus

Laboratoriýa Suw Arassalaýyş Ulgamy “Purelab Hor” aýratyn laboratoriýa zerurlyklaryna we giňişligine laýyk gelýän ilkinji modully suw arassalaýyş ulgamydyr. Giňeldilip bilinýän, çeýe, ýöriteleşdirilen çözgüt bilen arassalanan suwuň ähli derejelerini berýär. Modul elementleri laboratoriýanyň hemme ýerinde paýlanyp ýa-da ulgamyň aýak yzyny azaldyp, özboluşly diň görnüşinde biri-birine birikdirilip bilner. Haptiki dolandyryşlar ýokary gözegçilik edip bolýan paýlanyş tizligini hödürleýär, şol bir wagtyň özünde bir halta ýagtylyk Horuň ýagdaýyny görkezýär. Täze tehnologiýa, Hora daşky gurşawa täsirini we işleýiş çykdajylaryny azaldyp, iň ösen ulgamy döredýär.

Söwda Ýarmarkasy Üçin Giriş Meýdançasy

Salon de TE

Söwda Ýarmarkasy Üçin Giriş Meýdançasy Salon de TE-de 145 halkara sagat markasyny öwrenmezden ozal, 1900m2 giriş kosmos dizaýny talap edilýärdi. Myhmanlaryň kaşaň durmuş ýörelgesi we romantika baradaky hyýalyny çekmek üçin esasy düşünje hökmünde “Deluxe otly syýahaty” döredildi. Dramatizasiýa döretmek üçin kabul ediş oturylyşygy, içerki zalyň agşam otly platformasynyň sahnasy bilen hekaýa wizuallaryny çykarýan durmuş ölçegli otly wagon penjireleri bilen gündiz stansiýa mowzugyna öwrüldi. Ahyrynda, dürli markaly vitrinlere sahna bolan köp funksiýaly meýdança açylýar.

Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekmek

In love with the wind

Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekmek Gala ýele aşyk bolan Strandza dagynyň merkezinde ýerleşýän Rawadinowo obasynyň golaýynda 10 gektar meýdanda ýerleşýän 20-nji asyr rezidensiýasydyr. Dünýä belli kolleksiýalara, ajaýyp binagärlige we ylham berýän maşgala hekaýalaryna baryp görüň. Ajaýyp baglaryň arasynda dynç alyň, tokaý ýerlerinden we köl kenaryndaky gezelençlerden lezzet alyň we ertekileriň ruhuny duýuň.

Syýahatçylyk Merkezi

The Castle

Syýahatçylyk Merkezi Gala ýigrimi ýyl mundan ozal, 1996-njy ýylda, ertekilerdäki ýaly, öz gala gurmak arzuwyndan başlap, hususy taslama. Dizaýner, binagär, konstruktor we peýza .yň dizaýneri. Taslamanyň esasy pikiri, syýahatçylyk merkezi ýaly maşgala dynç alşy üçin ýer döretmekdir.

Bilim Önümi Bilimiň

Shine and Find

Bilim Önümi Bilimiň Bu önümiň iň möhüm artykmaçlygy, öwrenmegiň aňsatlygy we ýadyňy gowulaşdyrmakdyr. “Shine and Find” -da her bir ýyldyz diýen ýaly ýasalýar we bu kynçylyk birnäçe gezek amala aşyrylýar. Inadyňyzda çydamly şekil döredýär. Bu görnüşde öwrenmek, amaly we öwrenmek we gaýtalamak içgysgynç däl we has çydamly oryady we hezil edýär. Örän duýgur, özara täsirleşýän, ýönekeý, arassa, minimal we döwrebap.

Myhmanhana

Yu Zuo

Myhmanhana Bu myhmanhana Taý dagynyň düýbünde, Dai ybadathanasynyň diwarlarynyň içinde ýerleşýär. Dizaýnerleriň maksady, myhmanlara rahat we amatly ýaşaýyş jaýy bermek we şol bir wagtyň özünde myhmanlara bu şäheriň täsin taryhyny we medeniýetini başdan geçirmäge mümkinçilik bermek üçin myhmanhananyň dizaýnyny üýtgetmekdi. Simpleönekeý materiallary, ýeňil äheňleri, ýumşak yşyklandyryşy we seresaplylyk bilen saýlanan çeper eserleri ulanmak bilen, giňişlik taryhyň we häzirki döwrüň manysyny görkezýär.