Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çyzgylar Döşi

Labyrinth

Çyzgylar Döşi “ArteNemus” -yň “Labyrinth”, binagärlik keşbi, şäherdäki köçeleri ýada salýan ýelekli ýoly bilen nygtalýan çyzgylardyr. Çyzgylaryň ajaýyp düşünjesi we mehanizmi onuň aşaky meýilnamasyny doldurýar. Akja we gara reňkli şkafyň gapma-garşy reňkleri, şeýle hem ýokary hilli ussatlyk Labyrinth-iň aýratyn görnüşini görkezýär.

Taslamanyň ady : Labyrinth, Dizaýnerleriň ady : Eckhard Beger, Müşderiniň ady : ArteNemus.

Labyrinth Çyzgylar Döşi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.