Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

George

Restoran Jorj düşünjesi, & quot; müşderiniň ýatlamalary bilen bilelikde taýýarlanan nahar. & Quot; Müşderi Nýu-Yorkorkda ýaşap ýörkä, nahar iýmek we içmek, Amerikanyň medeniýetini we häzirki zaman binagärlik taryhyny gadyrlamak ýaly gündelik wakalardan tötänleýin lezzet alyp boljak ýer. Şonuň üçin restoran, umuman alanyňda, Nýu-Yorkorkdaky miras restoranynyň keşbinde gurlup, taryhy fon manysyny görkezýän goşmaça binalar az-kem ýasaldy. Bu ýokarda agzalan düşünjäni öz içine alýar we bu binanyň potensialyny hasam artdyrmagy başardyk.

Taslamanyň ady : George, Dizaýnerleriň ady : Aiji Inoue, Müşderiniň ady : Doyle Collection.

George Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.