Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kafeniň Içerki Dizaýny

& Dough

Kafeniň Içerki Dizaýny Müşderi 1300 donly dükan markasy bilen Japanaponiýada ýerleşýär we Hamyr täze işlenip taýýarlanan kafe markasydyr we uly açylyş eden ilkinji dükandyr. Müşderimiziň berip biljek güýjüni belledik we dizaýnlarda görkezdik. Müşderimiziň güýjünden peýdalanyp, bu kafeniň ilkinji häsiýetli nokatlaryndan biri, satyn alyş hasaplaýjy bilen aşhananyň arasyndaky baglanyşykdyr. Diwar we deňagramly penjire gurmak bilen, müşderimiz bu iş stiline ökde, müşderileri has akymly eder.

Taslamanyň ady : & Dough, Dizaýnerleriň ady : Aiji Inoue, Müşderiniň ady : Doyle Collection.

& Dough Kafeniň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.