Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

La Boca Centro

Restoran “La Boca Centro” üç ýyllyk çäklendirilen Bar we Iýmit zaly bolup, ispan we ýapon aşhanasy mowzugy boýunça medeni alyş-çalyşlary ösdürmegi maksat edinýär. Dartgynly Barselona baryp göreniňizde, şäheriň ajaýyp goşulyşmagy we Kataloniýada şadyýan, sahy ýürekli adamlar bilen gatnaşygy biziň dizaýnlarymyza ylham berdi. Doly köpeltmegi talap etmegiň ýerine, özboluşlylygy almak üçin bölekleýin lokallaşdyrmaga üns berdik.

Taslamanyň ady : La Boca Centro, Dizaýnerleriň ady : Aiji Inoue, Müşderiniň ady : La Boca Centro.

La Boca Centro Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.