Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içerki Dizaýn Içerki

CRONUS

Içerki Dizaýn Içerki Bu agzalaryň bar salony, ajaýyp şäher gijelerini geçirmek isleýän ýolbaşçylara gönükdirilýär. Agza bolmak isleýänler we bu çyzgydan peýdalanmak isleýänler üçin aýratyn we adatdan daşary bir zat duýjakdygyňyzy aýtman bileris. Mundan başga-da, bu ýerde ulanyp başlanyňyzdan soň, ulanyş we amatlylyk iş formasynda möhüm ähmiýete eýe bolar. Aboveokarda agzalan bu iki tarapy gaty geň görüp bilersiňiz we dogry degmek biziň kynçylygymyzdy. Hakykatdanam, bu “iki tarap” bu bar otagyny dizaýn etmegiň esasy sözi boldy.

Taslamanyň ady : CRONUS, Dizaýnerleriň ady : Aiji Inoue, Müşderiniň ady : Doyle Collection co.ltd..

CRONUS Içerki Dizaýn Içerki

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.