Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

TER

Restoran TER, Italiýanyň Malga Kosta şäherindäki Art Sella tokaý betbagtçylygyndan soň döredilen restoran düşünjesidir. Betbagtçylyk sorag döretdi - "Durnuk" giňişlik nähili? Fiziologiki we fiziki taýdan. Betbagtlygy başdan geçirensoň, boşlugy nädip janlandyryp bolar? Restoran peýza .da başga bir gaýa ýaly hereket edip, daş-töweregine garyşýar. Ol özüne çekiji we hyjuw duýgusyny döredýän merkezden çykýan tüsse bilen tapawutlanýar. Adamlary merkeze çekýän görnüş - “Art Sella” -nyň düýp manysyny täzeden dikeltmek.

Taslamanyň ady : TER, Dizaýnerleriň ady : Coral Mesika, Müşderiniň ady : COCO Atelier.

TER Restoran

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.