Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çakyr Aýna

30s

Çakyr Aýna Saara Korppiniň 30-njy çakyr aýnasy esasanam ak çakyr üçin niýetlenendir, ýöne beýleki içgiler üçin hem ulanylyp bilner. Köne aýna üflemek usullaryny ulanyp, gyzgyn dükanda ýasaldy, bu bolsa her bir eseriň özboluşlydygyny aňladýar. Saaranyň maksady, ähli tarapdan gyzykly görünýän we suwuklyk bilen doldurylanda, içgä goşmaça lezzet goşýan ýagtylygyň dürli tarapdan şöhlelenmegine mümkinçilik berýän ýokary hilli aýnany dizaýn etmekdir. 30-njy çakyr aýnasy üçin ylhamy, öňki 30-njy konýak aýna dizaýnyndan, käsäniň görnüşini we oýnawaçlygyny paýlaşýan önümlerden gelýär.

Taslamanyň ady : 30s, Dizaýnerleriň ady : Saara Korppi, Müşderiniň ady : Saara Korppi.

30s Çakyr Aýna

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.