Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kreslo

Infinity

Kreslo Infinity kreslo dizaýnynyň esasy ünsi takyk arka tarapda edilýär. Bu çäksizlik nyşanyna salgylanýar - sekiz şekilli ters şekil. Aýlananda, çyzyklaryň dinamikasyny düzüp, birnäçe uçarda çäksizlik belgisini dikeldende görnüşini üýtgedýän ýaly. Arka tarapy daşarky aýlawy emele getirýän birnäçe elastik zolak bilen çekilýär, bu hem durmuşyň we deňagramlylygyň çäksiz sikliniň simwolyna gaýdyp gelýär. Goşmaça aýratynlyklar, gysgyçlaryň edişi ýaly, oturgyjyň gapdal böleklerini ygtybarly düzedýän we goldaýan üýtgeşik aýak skidlerine aýratyn üns berilýär.

Taslamanyň ady : Infinity, Dizaýnerleriň ady : Natalia Komarova, Müşderiniň ady : Alter Ego Studio.

Infinity Kreslo

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.