Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpugurly Bina

Amadai Center

Köpugurly Bina Bir zadyň gülläp ösmegi we daglyk sebit landşaftynda kabul edilen gödeklik / nepisligiň gapma-garşylygy dizaýn düşünjesiniň özenidir. Çaga doglanda ilki kelle peýda bolýar, şonuň üçin binanyň ýarysyny jaýlamak bilen beýleki ýarysy ýerden ýok ýaly bolup görünýär. Düşünjeli gapma-garşylyk binanyň ullakan görnüşlerinde ýüze çykýar, içerden giren açyk giňişliklerden gülläp ösýär. Şäherden-şähere görünmek we başgaça, durnuklylyk, kontekst dizaýny, ýerli miras we ekologiýany ösdürmek we taslamanyň sosial taraplary dizaýnda bolup geçýär

Taslamanyň ady : Amadai Center, Dizaýnerleriň ady : Notash Ghajar Dadjoo, Müşderiniň ady : NDAStudio.

Amadai Center Köpugurly Bina

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.