Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içerki Dizaýn Içerki

104 Cafe

Içerki Dizaýn Içerki Taslama nahar iýmek, kofe içmek, ýygnak geçirmek, toparlaýyn işlemek, işgärleri has köp pikir alyşmaga itergi bermek, täze pikirleri döretmek we hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin ýer bolup durýar. Köp wezipeli ýer bolmak maksadyny saklaýar. Dizaýnerler kosmosa başga bir düşünje, Wagt düşünjesini goşdy. Dizaýnerlerimiz, köp funksiýaly kafeniň üýtgeýän giňişlik taraplary we bu çalt ofis giňişligi arkaly wagt düşünjesini beýan etmegi maksat edinýärler. Wagtyň geçmegi bilen, degişli funksional giňişlik meýilnamalaşdyrylyşyna görä, kompaniýanyň özi üçin ruhy kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : 104 Cafe, Dizaýnerleriň ady : PEI CHIEH LU, Müşderiniň ady : 104 Corporation.

104 Cafe Içerki Dizaýn Içerki

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.