Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Maksatly Panel

OlO

Köp Maksatly Panel OLO paneli köp maksatly mebel bölegi, ony döretmek, gündelik durmuş üçin dizaýn amatlylygynyň we işleýşiniň zerurlygy sebäpli ýüze çykýar. Bu mebel bölegi giňişligiň islendik dizaýn tapgyrynda döredilip bilner. OLO yşyklandyryş funksiýasyny, yşyklandyryş we elektrik höwürtgelerini dolandyrmagy, USB, ses, ykjam enjamlaryň zarýadyny birleşdirýär. OLO geometrik görnüşleriniň dizaýnynda tebigy gurluşlar we deňagramly reňk kombinasiýalary ulanylýar. Dürli materiallaryň özara täsiri bu mowzuk üçin göwrümi, çuňlugy we duýgurlygy berýär. Dizaýn - ýönekeý, amatly, köp maksatly, OlO.

Taslamanyň ady : OlO, Dizaýnerleriň ady : Oksana Belova, Müşderiniň ady : Belova Oksana.

OlO Köp Maksatly Panel

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.