Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şaý-Sepler

Merging Galaxies

Şaý-Sepler Olga atsatskaeriň “Merging Galaxies” şaý-sepleri kolleksiýasy üç esasy elemente esaslanýar, olaryň ikisi iki dürli ululykda, galaktikalary, planetalar ulgamlaryny we planetalary aňladýar. Bölekler altyn / lapis lazuli, altyn / jade, kümüş / oniks we kümüş / lapis lazulide bar. Her elementiň arka tarapynda tor görnüşli dizaýn bar, bu agyrlyk güýjüni görkezýär. Şeýlelik bilen, elementler öwrülişi ýaly, bölekler könelende özlerini yzygiderli üýtgedýärler. Mundan başga-da, optiki illuziýalar ownuk daşlar goýlan ýaly inçe nagyşlar arkaly döredilýär.

Taslamanyň ady : Merging Galaxies, Dizaýnerleriň ady : Olga Yatskaer, Müşderiniň ady : Queensberg.

Merging Galaxies Şaý-Sepler

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.