Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Nahar Kitaby

12 Months

Nahar Kitaby Kofe stoly Wengriýanyň nahar kitaby 12 aý, ilkinji ýazyjy Ewa Bezzegh tarapyndan “Artbeet Publishing” tarapyndan 2017-nji ýylyň noýabr aýynda satuwa çykaryldy. Bu, her aýda dünýäniň dürli künjeklerinden birnäçe aşhananyň tagamlaryny öz içine alýan möwsümleýin salatlary hödürleýän özboluşly ajaýyp çeper at. Bölümler möwsümleýin reseptleri we degişli iýmitleri, ýerli peýza .y we durmuş portretlerini öz içine alýan 360pp-da tutuş ýylyň dowamynda tabaklarymyzdaky we tebigatymyzdaky üýtgeşmeleri yzarlaýar. Reseptleriň yzygiderli tematiki ýygyndysy bolmakdan başga-da, dowamly çeper kitap tejribesini wada berýär.

Taslamanyň ady : 12 Months, Dizaýnerleriň ady : Eva Bezzegh, Müşderiniň ady : Artbeet.

12 Months Nahar Kitaby

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.