Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Habar Hyzmaty

Moovin Card

Habar Hyzmaty Moovin Card, gutlag kartasy bilen wideo habarynyň utgaşmasy bolan QR kody esasly habarlaşma guralydyr. Moovin, ulanyjylara Moovin programmasy bilen döredilen şahsy surat we wideo habarlaryny döretmäge we fiziki gutlag kartalaryna birikdirmäge mümkinçilik berýär. Wideo habarlar kartoçkalaryň içinde eýýäm çap edilen QR kodlary bilen baglanyşdyrylýar. Alyjy wideo görmek üçin diňe QR koduny gözden geçirmeli. Mowin, diňe sözler bilen beýan etmek kyn bolan duýgularyňyzy ýetirmäge kömek edýän bir görnüşli habar gaplaýyş hyzmatydyr.

Taslamanyň ady : Moovin Card, Dizaýnerleriň ady : Uxent Inc., Müşderiniň ady : Moovin.

Moovin Card Habar Hyzmaty

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.