Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran We Bar

WTC Effingut

Restoran We Bar Dizaýnerler, müşderileri özüne çekip biljek we dizaýnyň geljekki ugurlary bilen täze we özüne çekiji bolup bilýän restoran dizaýnlarynda dürli düşünjeler bilen synag geçirmeli. Adaty däl materiallardan peýdalanmak, howandarlary bezeg bilen meşgullanmagyň usullarynyň biridir. Effingut, bu pikire ynanýan piwo kärhanasynda döredilen marka. Dwigatel böleklerini adaty däl ulanmak bu restoranyň düşünjesidir. Youthaşlaryň höwesleriniň arasyndaky baglanyşygy görkezýär we Pune bilen ýerli kontekstiň we Germaniýanyň piwo medeniýetiniň garyndysy bar. Çyzygyň gaýtadan işlenen uçgun fonunyň bezegi başga bir aýratynlygy

Taslamanyň ady : WTC Effingut, Dizaýnerleriň ady : Ketan Jawdekar, Müşderiniň ady : Effingut Brewerkz Pvt. Ltd..

WTC Effingut Restoran We Bar

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.