Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Jadygöýlik

Glueckskind

Jadygöýlik “Glueckskind” jadygöýligi söýgi üçin wada: Çaga Jeými jadygöýligiň içini gysýar we durmuşyny enäniň eline berýär. Çaga başam barmagyny sorup, arkasyna ýatyr. Her göwreli aýalyň kellesinde heniz dogulmadyk çagasynyň akyl görüşidir. Jady, bäbek bilen enäniň arasyndaky şertsiz özara baglanyşygy alamatlandyrýar we bu ynamy hormatlaýar. Çaga Sam, howpsuz, sagdyn we bagtly dünýäde. Geýen çagany özüni ynamly ene hökmünde görkezip, buýsanç bilen göterýär. Jadygöýlik: Maňa ynan, seni söýýärler.

Taslamanyň ady : Glueckskind, Dizaýnerleriň ady : Britta Schwalm, Müşderiniň ady : Glueckskind.

Glueckskind Jadygöýlik

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.