Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Winil Ýazgysy

Tropical Lighthouse

Winil Ýazgysy Soňky 9, reanr çäklendirmesiz aýdym-saz blogy; onuň aýratynlygy damja şekilli örtük we wizual komponent bilen sazyň arasyndaky baglanyşyk. Soňky 9-da wizual düşünjede şöhlelenýän esasy aýdym-saz temasy bolan aýdym-saz ýygyndylary öndürilýär. Tropiki maýak serialyň 15-nji ýygyndysy. Taslama tropiki tokaýyň seslerinden ylham aldy we esasy ylham hudo .nik we sazanda Mtendere Mandowanyň sazydyr. Örtük, promo wideo we winil disk gaplamak bu taslamanyň çäginde düzüldi.

Taslamanyň ady : Tropical Lighthouse, Dizaýnerleriň ady : Robert Bazaev, Müşderiniň ady : LAST 9.

Tropical Lighthouse Winil Ýazgysy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.