Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çyzgylar Döşi

Black Labyrinth

Çyzgylar Döşi “ArteNemus” üçin Ekhard Begeriň “Black Labyrinth”, Aziýanyň lukmançylyk şkaflaryndan we Bauhaus stilinden ylham alýan 15 çyzgyly dik çyzgydyr. Garaňky binagärlik görnüşi, gurluşyň töwereginde aýnalanan üç sany fokus nokady bolan açyk bazar şöhleleri arkaly janlanýar. Wertikal çyzgylaryň aýlanýan bölümi bilen düşünjesi we mehanizmi eseri özüne çekiji görnüşini berýär. Agaç gurluşy gara reňkli şkaf bilen örtülendir, marquetri bolsa alawly akja görnüşinde ýasalýar. Şepbik atlas gutarmak üçin ýaglanýar.

Taslamanyň ady : Black Labyrinth, Dizaýnerleriň ady : Eckhard Beger, Müşderiniň ady : ArteNemus.

Black Labyrinth Çyzgylar Döşi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.