Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çukur Palto

Renaissance

Çukur Palto Söýgi we köp taraplylyk. Kolleksiýanyň beýleki eşikleri bilen birlikde matada, tikinçilikde we bu çukur paltosynyň düşünjesinde owadan hekaýa. Bu eseriň özboluşlylygy, şäher dizaýny, minimalistik täsir, ýöne bu ýerde hakykatdanam geň galdyrýan zat, köp taraplylygy bolup biler. Gözleriňizi ýumuň, haýyş. Ilki bilen, çynlakaý işine gidýän çynlakaý adamy görmeli. Indi kelläňizi silkitiň we öňüňizde käbir magnit pikirleri ýazylan gök çukur paltosyny görersiňiz. El bilen ýazylan Söýgi bilen!

Taslamanyň ady : Renaissance, Dizaýnerleriň ady : Adina Banea, Müşderiniň ady : Reprobable.

Renaissance Çukur Palto

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.