Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Web Sahypasy

Upstox

Web Sahypasy “Upstox” öň RKSV-iň golçur kärhanasy onlaýn bir stocka söwda platformasydyr. Söwdagärler we işewür adamlar üçin döredilen aýratyn önümler, erkin söwda okuw platformasy bilen birlikde Upstox-yň iň güýçli USP-lerinden biridir. Lollypopyň studiýasynda dizaýn döwründe ähli strategiýa we marka konseptuallaşdyryldy. Çuňňur bäsdeşler, ulanyjylar we bazar gözlegleri web sahypasy üçin aýratyn şahsyýet döredýän çözgütleri bermäge kömek etdi. Dizaýnlar, maglumatlar bilen dolandyrylýan web sahypasynyň ýeke-täkligini bozmaga kömek edýän ýörite suratlar, animasiýalar we nyşanlary ulanmak bilen interaktiw we içgin edildi.

Taslamanyň ady : Upstox, Dizaýnerleriň ady : Lollypop Design Studio, Müşderiniň ady : Upstox.

Upstox Web Sahypasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.