Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryş

plUsminus

Yşyklandyryş Özboluşly çyra çyrasy, ony aýlap, herekete getirip, aýryp ýa-da çyranyň funksional elementlerini eltip bolýar. Elbetde, islendik adam çyrany öz islegi boýunça sazlap, çyzygyň üstünde ekran ýa-da yşyklandyryş, kaşaň çilim ýa-da iş çyrasy, bezeg gurnamasy ýa-da pol çyrasy ýygnap biler. Material aýna, mis, bürünç ajaýyp bir zadyň keşbi. Bir elementiň ululygy 500 x 50 x 50

Taslamanyň ady : plUsminus, Dizaýnerleriň ady : Taras Zheltyshev, Müşderiniň ady : TarasovDesign.

plUsminus Yşyklandyryş

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.