Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Web Programmasy

Batchly

Web Programmasy Batchly SaaS esasly platforma Amazon Web Services (AWS) müşderilerine çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär. Önümdäki web programmasy dizaýny özboluşly we özüne çekiji, sebäbi ulanyja sahypany terk etmezden bir nokatdan dürli funksiýalary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär we administratorlar üçin möhüm bolan ähli maglumatlary guş gözi bilen görmegi göz öňünde tutýar. Önümi web sahypasy arkaly hödürlemekde hem üns berildi we USP-ni ilkinji 5 sekundyň içinde habarlaşmak üçin döredildi. Bu ýerde ulanylýan reňkler janly we nyşanlar we suratlar web sahypasyny interaktiwleşdirmäge kömek edýär.

Taslamanyň ady : Batchly, Dizaýnerleriň ady : Lollypop Design Studio, Müşderiniň ady : Batchly.

Batchly Web Programmasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.