Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Süýji Gaplamak Gaplamanyň

5 Principles

Süýji Gaplamak Gaplamanyň 5 prinsip, gülkünç we üýtgeşik süýji gaplamasydyr. Häzirki zaman pop medeniýetiniň, esasanam internet pop medeniýeti we internet ýatlamalaryndan gelip çykýar. Her paket dizaýnynda ýönekeý tanalýan bir häsiýet bar, adamlar bilen baglanyşyp bilýän (Muskul adamy, pişik, aşyklar we ş.m.) we ol hakda 5 gysga ylham beriji ýa-da gülkünç sitatalar (şonuň üçin ady - 5 ýörelge) bar. Köp sitatalarda käbir pop-medeni salgylanmalar hem bar. Önümçilikde ýönekeý, ýöne görnükli üýtgeşik gaplama we seriýa hökmünde giňeltmek aňsat

Taslamanyň ady : 5 Principles, Dizaýnerleriň ady : Anton Shlyonkin, Müşderiniň ady : Tasty Help.

5 Principles Süýji Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.