Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çaý Üçin

Seven Tea House

Çaý Üçin Çaý zaly markasy, çaýy erkin we rahat ýagdaýda dökmek we dargatmak şekilini alýar, çaý demlemek döwründe çaý boýagynyň elementi hökmünde güýçli ýa-da gowşak çaý demlemek prosesi düşünjesi. Çaýy syýa ýaly kabul etmek we barmagy ruçka ýaly ulanmak, çaý zaly maşgalasynyň giň aňyny peýza. Bilen çekmek. Asyl paket dizaýny, çaý bilen ýaşamagyň ýakymly wagtyny görkezýän amatly atmosferany berýär.

Taslamanyň ady : Seven Tea House, Dizaýnerleriň ady : Existence Design Co., Ltd, Müşderiniň ady : Seven Tea House.

Seven Tea House Çaý Üçin

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.