Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bezeg Beton

ConcreteCube

Bezeg Beton Bu taslamanyň çäginde Emese Orban dürli materiallardan ýasalan galyplar bilen synag geçirdi we üstesine-de betony beýleki materiallar bilen garyşdyrdy. Dizaýner, adaty däl ýüzleri döretmek, betony dürli görnüşde boýamak isledi. Aşakdaky soraglara jogap bermäge synanyşdy. Materialyň aýratynlyklaryny saklajak betony nä derejede üýtgedip biler? Beton diňe çal, sowuk we gaty materialmy? Dizaýner, betonyň aýratynlyklaryny üýtgedip boljakdygyny we şonuň üçin täze maddy häsiýetleriň we täsirleriň ýüze çykýandygyny aýtdy.

Taslamanyň ady : ConcreteCube, Dizaýnerleriň ady : Emese Orbán, Müşderiniň ady : Emese Orbán.

ConcreteCube Bezeg Beton

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.