Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

Yanolja

Korporatiw Şahsyýet Olanolja, Seulda ýerleşýän 1-nji syýahat maglumat platformasy bolup, koreý dilinde “Heý, oýnalyň” diýmekdir. Logotip, ýönekeý, amaly täsir galdyrmak üçin san-serif şrifti bilen düzülendir. Uly harplary ulanyp, goýy baş harplary ulanmak bilen deňeşdirilende oýnawaç we ritmiki şekil berip biler. Her harpyň arasyndaky boşluk optiki illuziýadan gaça durmak üçin gaty gowy gözden geçirilýär we logotipiň kiçi göwrüminde-de düşnükliligini ýokarlandyrýar. Açyk we açyk neon reňklerini üns bilen saýladyk we gaty gyzykly we açylýan şekilleri bermek üçin goşmaça kombinasiýalary ulandyk.

Taslamanyň ady : Yanolja, Dizaýnerleriň ady : Kiwon Lee, Müşderiniň ady : Yanolja.

Yanolja Korporatiw Şahsyýet

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.