Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Palitrany Garyşdyrmak

MiioPalette

Palitrany Garyşdyrmak Miio Paletiň dizaýny suratkeşiň palitrasyndan ylham aldy, ýöne diş laboratoriýasy üçin niýetlenipdi. Dizaýner, çeper we funksional perspektiwany birleşdirip, birleşmegi garyşdyrmak üçin aňsat arassalanýan, aýrylyp bilinýän aýna üstü we keramiki bankalaryňyzy iş ýüzünde saklap boljak 9 guýy bilen önüm öndürdi. Garyşyk plastinkanyň kömegi bilen, ulanyjy diş çüýşeleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ähli ownuk çüýşeleri aýratyn aýratynlyklaryna doly laýyk tertipläp biler.

Taslamanyň ady : MiioPalette, Dizaýnerleriň ady : Gilbert Vasile, Müşderiniň ady : miioPALETTE.

MiioPalette Palitrany Garyşdyrmak

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.