Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Stoly

Drop

Kofe Stoly Agaç we mermer ussalar tarapyndan üns bilen öndürilýän damja; gaty agaçdan we mermerden lak bedeninden durýar. Mermeriň aýratyn gurluşy ähli önümleri biri-birinden aýyrýar. Kofe stolunyň kosmos bölekleri kiçi jaý esbaplaryny tertipleşdirmäge kömek edýär. Dizaýnyň başga bir möhüm aýratynlygy, bedeniň aşagynda ýerleşýän gizlin tigirler bilen üpjün edilýän hereketiň aňsatlygydyr. Bu dizaýn mermer we reňk alternatiwalary bilen dürli kombinasiýalary döretmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Drop, Dizaýnerleriň ady : Buket Hoscan Bazman, Müşderiniň ady : Marbleous.

Drop Kofe Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.