Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Äýnek Dükany

Optika Di Moda

Äýnek Dükany Bir wagtlar wenger kompozitory Franz Lisztiň ýaşaýan binasynda Optika di Moda Budapeştiň merkezinde XIX asyryň özboluşly aýratynlyklaryny we häzirki zaman dizaýnyny birleşdirýär. Açylan kerpiç önümleri dükany çarçuwalaýar we ak reňkli şkaflar, hasaplaýjylar we pollar bilen tapawutlanýar. Boşluk çilimler bilen ýakylýar we displeý bölümleri açyk ak çyralar bilen yşyklandyrylýar. Çarlz Eames ylhamlanan oturgyçlar we ýönekeý stollar müşderileri dükanda wagt geçirmäge höweslendirýär we hünärmen optiki synag otaglary otagyň aňyrsynda aýna gapy bilen bölünýär.

Taslamanyň ady : Optika Di Moda, Dizaýnerleriň ady : Tamas Csiszer, Müşderiniň ady : Csiszer Design Studio.

Optika Di Moda Äýnek Dükany

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.