Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maýatnik

Eternal Union

Maýatnik Zergär dizaýnçysynyň täze karýerasyny dowam etdirmegi ýüregine düwen hünärmen taryhçy Olga atsatskaeriň “Baky bileleşik” ýönekeý, ýöne manyly görünýär. Käbirleri “Seltik” şaý-seplerine ýa-da “Herakles” düwünlerine degip bilerler. Bu eser, biri-birine bagly iki görnüşe meňzeýän bir çäksiz şekili aňladýar. Bu täsir, bölejigiň üstünde oýulan gözenege meňzeş çyzyklar arkaly döredilýär. Başgaça aýdylanda - ikisi biri ýaly birleşdirilýär, biri ikisiniň birleşmesi.

Taslamanyň ady : Eternal Union, Dizaýnerleriň ady : Olga Yatskaer, Müşderiniň ady : Olga Yatskaer.

Eternal Union Maýatnik

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.