Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diwan

Marilyn Two Seat

Diwan Ajaýyp Merilin Monro we kiçijik ak köýnegi bilen ylham aldy. Onuň nepisligi, bu diwanyň aýaklarynyň çyzgysynyň hemme ýerinde şöhle saçýar, köýnegiň hereketini simulasiýa edýän ýörite bezeg usulyny görkezýär. Merilin diwany, şeýlelik bilen, otagyňyzy formalaryň düşündirilişinden daşgary nepislik bilen ýerine ýetirmegi we şu wagta çenli iň ajaýyp diwanyň özüne çekijiligini we jyns gatnaşyklaryny özüne çekmegi wada berýär.

Taslamanyň ady : Marilyn Two Seat, Dizaýnerleriň ady : Rafaela Luís, Müşderiniň ady : Kalira Design.

Marilyn Two Seat Diwan

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.